Відокремлений структурний підрозділ 

"Новомосковський фаховий коледж

Українського державного  університету науки і технологіЙ"

 

1. Положення про порядок та умови обрання ЗФПО вибіркових освітніх компонентів (дисциплін)

 

2. Положення про індивідуальний навчальний план ЗФПО

 

3. Положення про порядок відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення здобувачів ЗФПО

 

4. Положення про кураторів академічних груп

 

5. Положеня про методичну раду

 

6. Положення про освітньо-професійну программу

 

7. Положення про атестацію здобувачів фахової передвищої освіти

 

8. Положення про організацію освітнього процесу

 

9. Положення про відокремлений структурний підрозділ "Новомоскоський фаховий коледж Українського державного університету науки і технологій"

 

10. Положення про практичну підготовку здобувачів фахової передвищої освіти

 

11. Положення про порядок визначення результатів навчання, набутих у неформальній та інформальній освіті здобувачами фахової передвищої освіти

 

 

12. Положення про навчально-методичне забезпечення навчального процесу

 

13. Положення про навчальну та робочу програму навчальної дісципліни(предмету)

 

14. Положення про самостійну роботу студентів

 

15. Положення про тижні циклових комісій та тематичні тижні

 

16. Положення про організацію факультативних занять для здобувачів освіти

 

17. Положення про дістанційну форму навчання

 

18. Положення про організацію контрольних, взаємних відвідувань 
і відкритих навчальних занять

 

19. Положення про планування, облік і розподіл навчального педагогічного навантаження педагогічних працівників

 

20. Положення про екзамінаційну комісію

 

21. Положення про організацію роботи відділення

 

 

22. Положення про батьківський комітет коледжу

 

23. Положення про батьківський комітет навчальної групи

 

24. Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освіти

 

25. Положення про кодекс академічної доброчесності

 

 

26. Положення про анкетування (опитування) здобувачів освіти

 

 

27. Положення про центр забезпечення якості освіти

 

28. Положення про студентське самоврядування

 

29. Положення про підвищення кваліфікації педагогічних працівників

 

 

30. Положення про морально-етичний кодекс

 

31. Положення про методичний кабінет